علل سیاه شدن مغز گردو

بیماری بلایت گردو بيماری بلايت گردو كه از آن تحت عنوان پوسيدگی مغز گردو نيز نام برده می شود، يكی از جدی تـرين بيمـاريهای برگ و ميوه گردو است كه عموماً در مناطقی با بهارهايی پرباران، شديداً خسارتزا می باشد.بعـضی ازمحققين عقيده دارند كه خسارت بلايت از مجموع خسارات ديگر بيماری هـای گـردو بيـشتر اسـت. […]