سخنان پند آموز

روزی لقمان به فرزندش گفت: فرزندم! من هفت هزار کلمه حکمت آمیز آموختم، اما تو چهار کلمه بیاموز و حفظ کن که اگر به آنها عمل کنی، برای سعادت تو کافی است:

۱ – کِشتی خود را محکم بساز که دریا بسیار عمیق است.

۲ – بار خود را سبک کن که گردنه و گذرگاهی در پیش داری که گذشتن از آن بسیار دشوار است.

۳ – زاد و توشه بسیار بردار که سفرت بسیار دور و دراز است.

۴ – عملت را خالص گردان و کار را فقط برای رضای خدا انجام بده که قبول کننده عمل، بسیار بینا و داناست.

ادامه...
  • 0