ارائه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک # عنوان: ارائه ی یک مدل برای ارزیابی عملکردکارکنان #گمرک نوبت چاپ: چاپ اول #موءلف و ناشر: رضادرستام سرکاراباد تعدادصفحه و قطع: 153ص ،وزیری تیراژ: 1000 نسخه شابک: 5-2667-04-600-978 خوشنویسی وصفحه آرایی : #عزیزه_حشمی اوخچی قیمت : 90000 ریال تاریخ و محل نشر:1394،تبریز #ارزیابی #عملکرد_کارکنان #عملکرد #کارکنان_گمرک #گمرک_ایران #رضا_درستام

لینک خرید کتاب
iishop.ir/store/ashop
https://www.instagram.com/p/B74D6DfBOKh/?igshid=tmrd9i8evmua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *