تنها غرور است
که انسانیت را به باد
میدهد.
ما از مشتی خاکیم
و به آن برمی‌گردیم
تا میتوانی دستی بگیر
که وقتی خاک شدی
خاکی پاک باشی
و دستی تو را مشت کند
و پای درختی بریزد
iishop.ir

#انسانیت
#غرور
#دوستی
#محبت
https://www.instagram.com/p/B72yjvyBmqE/?igshid=1uxoi8ghu4c42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *