پنیر محلی تبریز به قیمت عمده و ارسال به سراسر ایران تهیه شده از شیر  تازه گاو به صورت ویژه و بدو جداسازی چربی

منبع: پنیر محلی تبریز به قیمت عمده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *