تبریک همانگونه که وعده داده بودیم برندگان مسابقه تعیین شدند

خدمات فنی وانجام سرویس دوره‌ای انواع لیفتراکهای دیزلی.بنزینی ،گاز سوز ،هیبریدی،برقی،کلارک سپاهان و …درمحل
شماره تماس09138099380-09910427367چلبی

I woulde like to be kindy
خندیدن و خنداندن از بهترین کارهاست
@followlogo