ارائه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک # عنوان: ارائه ی یک مدل برای ارزیابی عملکردکارکنان #گمرک نوبت چاپ: چاپ اول#موءلف و ناشر: رضادرستام سرکاراباد تعدادصفحه و قطع: 153ص ،وزیری تیراژ:…

منبع: ارائه یک مدل برای ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *