همیشه تخفیف باربری با امروز ارزانتر از دیروز ارسال سریع خدمات بهتر

Please, select form to show
نام و نام خانوادگی ارسال کننده بار
نام و نام خانوادگی ارسال کننده بار را وارد کنید
فاصله تقریبی بین مبدا و مقصد
فاصله تقریبی بین مبدا و مقصد را به کیلومتر وارد کنید
شماره تماس ارسال کننده بار*
شماره تماس ارسال کننده بار را وارد کنید
انخاب نوع وسیله حمل
نوع وسیله حمل را انتخاب کنید
انتخاب رفت یا برگشت*
انتخاب رفت یا برگشت
استان مبدا بار
استان مبدا بار را انتخاب کنید
شهر و آدرس مبدا بار*
شهر و آدرس دقیق مبدا بار را وارد کنید
استان مقصد بار*
استان مقصد بار را انتخاب کنید
شهر و آدرس مقصد بار*
شهر آدرس دقیق مقصد بار را وارد کنید.جهت تسریع در سفارش لوکیشن را وارد کنید.
کالاها
شرح کالاها